Dvojaké východiská nesprávnosti vo vede: Etická reflexia

V súčasnej dobe, keď sa veda stáva stále viac základnou súčasťou našich životov, je dôležité zamyslieť sa nad tým, ako je tento silný  nástroj poznávania používaný a interpretovaný. Často stojíme pred dvomi hlavnými problémami: pokrivením vedy a jej zneužitím. 

Pokrivenie vedy

Pokiaľ ide o pokrivenie resp. nesprávna interpretácia výsledkov vedy, môže byť toto pokrivenie často dôsledkom ľudských chýb, predsudkov alebo neúplného poznania. Vedecké štúdie môžu byť ovplyvnené osobnými názormi výskumníkov, čo vedie k výsledkom, ktoré nereprezentujú objektívnu realitu. Toto môže mať vážne dôsledky, od šírenia nepravdivých informácií až po zavádzanie verejnej mienky resp. politikov.

Zneužitie vedy

Zneužitie vedy je ešte znepokojujúcejšie, pretože zahŕňa vedomé použitie vedeckého poznania na škodlivé alebo sebecké účely. Historické príklady, ako sú experimenty v oblasti biologických zbraní alebo manipulácia s verejnou mienkou prostredníctvom pseudo-vedeckých argumentov, sú dôkazom toho, aké ničivé môže byť zneužitie vedeckého poznania. Táto forma zneužívania vytvára etické dilemy a vyvoláva otázky o morálnej zodpovednosti vedcov ale aj vysokých štátnych úradníkov, zainteresovaných finančných kruhov a politikov.

Porovnanie a hodnotenie

Pri porovnávaní týchto dvoch aspektov je zrejmé, že zatiaľ čo pokrivenie výsledkov a omyly vedy môžu byť často neúmyselné a výsledkom ľudskej chyby resp. nevedomosti, zneužitie vedy je oveľa zákernejšie, pretože zahŕňa vedomé rozhodnutie použiť vedecké poznatky na škodlivé alebo neetické účely. V tomto kontexte je zrejmé, že zneužitie vedy predstavuje väčšiu hrozbu.

Dôležitosť etiky

Etická reflexia poukazuje na dôležitosť etiky a rozvinutej ľudskosti vo vede s cieľom dosiahnuť vedeckú integritu. Je nevyhnutné, aby sme ako spoločnosť kládli dôraz a ctili hodnoty, predovšetkým morálne. Rozvíjali ľudskosť v zmysle úsilia o vyššie, ušľachtilejšie, vyučovali etiku. A vytvárali systémy, individuálne ako aj kolektívne, ktoré zabezpečujú, že veda bude používaná na prospech ľudstva, k rozvoju jeho sebauvedomenia si vlastnej ľudskostí a nie na jeho škodu. V konečnom dôsledku je zodpovednosť každého z nás – vedcov, politikov, a aj širokej verejnosti – aby bola veda využívaná múdro a eticky.