Motivácia – model starej Číny.

Tam panovník platil svojmu lekárovi len vtedy, keď bol zdravý. Keď ochorel, prestal platiť a lekár sa snažil, aby panovníka rýchlo uzdravil. Náš systém je z hľadiska motivácie presne opačný. Predsa sa však niečo mení. Princíp: „Som chorý, uzdravte ma, ja si počkám,“ prestáva fungovať!

Dnes prichádza veľa pacientov presne s opačnou požiadavkou: „Už nechcem brať lieky, poraďte mi, čo môžem urobiť preto, aby som sa uzdravil.“ Ľudia majú záujem prevziať za svoje zdravie zodpovednosť. V tom, že im ukážeme cestu vidím hlavný zmysel komplexnej medicíny.

 

 

Čo je ľudská bytosť a aká je úloha medicíny?

Prvou a najdôležitejšou úlohou profesionála, ktorý sa rozhodol venovať štúdiu a praktikovaniu skutočnej vedy o liečení, je predovšetkým pomôcť znovu nastoliť zdravie u chorého jedinca. Podporiť vlastné regulačné mechanizmy organizmu do tej miery, aby dokázali nastoliť rovnováhu v organizme. Taký človek si najskôr musí položiť nasledujúce otázky:

Čo je ľudská bytosť?
Ako ľudská bytosť funguje v kontexte svojho okolia / univerza?
Aké zákony a princípy riadia fungovanie ako u chorého tak u zdravého človeka?

Dôležitou úlohou medicíny je: zachovanie zdravia, zlepšenie kvality života, predchádzanie predčasnému starnutiu a opotrebovaniu organizmu, ochrana pred fyzickým a emocionálnym stresom, náprava a obnova narušenia funkcií resp. obnova poškodenia patologickým procesom.

Čo je to obnova funkcií a zvýšenie odolnosti?

  1. – úprava a obnova funkcií a stavu jednotlivých tkanív, orgánov, orgánových sústav a organizmu ako celku
  2. – zvýšenie odolnosti organizmu voči fyzickej záťaži, psychickému a emocionálnemu stresu a zvýšenie odolnosti voči nákazám (vírusovým, bakteriálnym, atď.),
  3. – zvýšenie tolerancie voči chemoterapii a rádioterapii pri onkologických ochoreniach
  4. – spomalenie procesu starnutia a predĺženie života človeka zvýšením odolnosti voči nežiaducim alebo škodlivým faktorom životného prostredia

HOMEOPATIA

Pohľad na nami používané metódy homeopatickej liečby

1.LIEČBA JEDNOTLIVCA

Homeopatická náuka a s ňou súvisiaca liečba je liečbou jednotlivca, ktorej základy položil na zač. 19 stor. nemecký lekár Dr. Samuel Hahnemann, vychádzajúc za zákona podobnosti.

To znamená, že liečivá substancia majúca schopnosť vyvolať u zdravého jedinca rad chorobných príznakov, odstráni obdobné symptómy u jedinca chorého.

Zo základného princípu podobnosti, kde : „Podobné lieči podobné.“ vychádza celý súbor prísnych pravidiel, ktorými sa riadi podávanie homeopatického lieku.
Homeopatia je v svojom liečivom pôsobení natoľko rozsiahla a mnohotvárna, že možno v rámci jedinej metódy rozlíšiť rad rozdielnych prístupov.
Každý lekár – homeopat má svoj vlastný štýl a zároveň existujú rôzne prístupy k samotným ochoreniam. Homeopatické prístupy umožňujú šetrný a veľmi individuálny prístup k ochoreniam a k osobe chorého.
Ak je liečivou substanciou „konštitučný liek“, ktorého termín v sebe zahŕňa súbor pacientových fyzických, mentálnych i emocionálnych príznakov, teda celkový obraz osobnosti, lekár musí citlivo vnímať nielen charakter a jemné odtiene príznakov, ale i odtiene a vlastnosti osobnosti pacienta.

2. LIEČBA KONKRÉTNEHO OCHORENIA

Pri akútnych stavoch, horúčkach alebo otravách atď., však najlepšie pôsobí obmedzený počet liekov bez ohľadu na typ osobnosti, ktorý je často akútnymi prejavmi prekrytý. „Špecifické lieky“ pôsobia priamo pri konkrétnom ochorení, nie na súbor fyzických, mentálnych a emocionálnych príznakov.

3. NOZÓDY

Pri homeopatických nozódach je liek pripravený z potenciovaných výťažkov tkanív ťažko poškodených patologickým (chorobným) procesom.
Takto pripravený liek je schopný hlbšieho a silnejšieho účinku pri ťažších patologických stavoch. Tak napríklad liek Carcinosinum je liek pripravený z nádoru prsníka.

4. ŠPECIFICKÉ ORGÁNOVÉ LIEKY

Na základe klinických skúseností a homeopatických provingov (metóda overenia liečivých vlastností homeopatických liekov) bolo preukázané, že určité lieky majú silnú afinitu (vzťah) k niektorým konkrétnym orgánom alebo miestam výskytu patologického procesu.

5. SPÔSOB PODÁVANIA LIEKU

Výber potencie pri homeopatickom predpisovaní sa do značnej miery riadi skúsenosťami lekára – homeopata. U nás používame všetky hore uvedené postupy a to v závislosti od ťažkostí pacienta, jeho a našich aktuálnych možností.

Viac informácií: www.boiron.sk,
www.klasicka-homeopatia.com,
www.homeo.sk,
www.homeonitra.sk.