Vnímanie reality a S-proteín

Keď si uvedomíme, čo vlastne mozog „robí“ a akým spôsobom mozog tvorí predstavu reality, zistíme, že všetky signály a informácie, ktoré dopadajú na naše senzorické orgány, oči, uši atď, sa konvertujú (menia) do elektrochemických signálov. Tieto sa pohybujú neurónovou sieťou 15 m za sekundu, zhromažďujú sa v oblasti formatio reticulosa a prelínajú sa so signálmi, ktoré generuje šedá mozgová kôra.

Ak si zároveň predstavíme, že mozog na videný predmet alebo obraz vytvorí len 5% týchto impulzov zo zrakového analyzátora (z oka) a 95% impulzov vytvorí v súvislosti s videným objektom šedá mozgová kôra mozgu a tieto impulzy spolu interferujú (miešajú sa spolu). Tak ľahko pochopíme, že to čo vnímame ako realitu je v 95% dané tým, ako myslíme, aké máme poznanie o videnom predmete alebo videnej situácii a súvislostiach, ktoré objekt alebo situáciu podmieňujú.

V 95% rozhoduje o našej pozemskej realite to, čo vieme, čo poznáme, čomu veríme a hlavne, ako sa pritom cítime. Tak vzniká v našom myšlienkovom svete vždy len projekcia reality. Preto niektorí majú pandémiu, niektorí žijú v realite podvodu, niektorí vo fáze civilizačného prerodu, niektorí v následkoch zasiatych príčin, teda v súde. Niektorí dokonca vidia v injekčnej striekačke opätovný príchod Spasiteľa na Zem. A ako je to s nevidiacimi? Tí sú poučení a oboznámení tými, ktorých obdarili dôveryhodnosťou a predpokladom videnia. A k zhmotneniu v realite dôjde tak či tak. Napr. finančným hmotným vyjadrením je odhadovaná návratnosť investícii do vakcín 1:20. Druhým hmotným vyjadrením je počet dedičských konaní na notárskych úradoch.

Tak sa problém riadenia vyšších nervových centier a riadenia vyššími nervovými centrami môže vo vedeckej komunite zúžiť na zástupný problém a tým je dnes S-proteín (hrot koruny). Nevystihne to podstatu a len v malej miere sa dotýka riešenia situácie. Avšak niekedy dobre padne pre myseľ zahrať si menej náročnú dámu namiesto šachu. Šachovnica rovnaká, avšak len jeden druh figúrky. Aké chcete? Biele alebo čierne?

Nie je síce úplne jedno, či S-proteín prináša vírus, alebo si ho bude generovať na základe génovej terapie geneticky modifikované ľudské telo samo, pretože „Postkovidový“ syndróm sa lieči ľahšie ako „Postvakcinačný“. No, prídavné meno vypustíme a dostaneme slovo: Syndróm s pracovným názvom S-proteín syndróm.

Prečo S-proteín?

Pretože (úryvok z vedeckej literatúry):

Vírus Corona napadá ľudské bunky väzbou svojho S-proteínu („prírodný“ glykoproteín) na receptorový proteín (angiotenzín konvertujúci enzým 2 (ACE2)) prítomný na membráne ľudských buniek. To sprostredkováva pripojenie a fúziu membrány vírusu a hostiteľských buniek. 

Kurkumín a katechín

Takže, ak je dnes S-proteín to, proti čomu treba bojovať a to všemožne, aj za cenu experimentu, je naporúdzi matka príroda s dvoma špecifickými tlmičmi hrotov a tím sú kurkumín a katechín. Najnovšia veda o tom píše:

Výsledky získané z viacerých dôkazov ukazujú, že oba polyfenoly sa výhodne viažu na miesta S-proteínu, ktoré sú rozhodujúce pri väzbe na hostiteľskú bunku. Podobne bolo tiež vidieť, že tieto molekuly sa viažu na tie miesta ACE2, ktoré sa podieľali na vstupe vírusu. Výsledky predložených výpočtových štúdií teda naznačujú možnú prevenciu vírusovej infekcie použitím katechínu a kurkumínu, dvoch široko používaných prírodných polyfenolov. Tento duálny inhibičný mechanizmus blokovania väzby receptorov hostiteľskej bunky na vírus a inhibície bunkového vstupu vírusového proteínu, by mohol byť účinným terapeutickým cieľom, čo je zrejmé z radu výpočtových štúdií. Toto je však potrebné overiť. (Všetko je potrebné overiť)

https://www.nature.com/articles/s41598-021-81462-7

Starí Číňania a Indovia s im dobre známym zeleným čajom a kurkumou síce nemali vedomosť o „Korone“, ale o jej prevencii evidentne vo všeobecnosti niečo tušili. I keď je zrejmé, že je rozdiel medzi kurkumou a kurkumínom a tak isto je rozdiel medzi zeleným čajom a katechínom (Z chemického hľadiska je katechín derivát flavan-3-olu. Farmakologicky najúčinnejší katechín je EGCG (epigalokatechín galát), ktorý sa vo veľkom množstve ukrýva v zelenom čaji. Katechíny sa prirodzene vyskytujú v rastlinách. Sú to veľmi silné antioxidanty). Medicína, resp. farmakokinetika, pozná aj kurkumín a katechin v lipidových časticiach. Tieto penetrujú do mozgu jedna radosť! Jedna lieči Parkinsonovu chorobu a druhá oneskoruje starnutie. To sú krátke správy v danej veci. Dlhé správy hovoria, že zatiaľ nevieme, čo s tou lipidovou časticou. O tom niekedy nabudúce. Ale späť k šachovnici.

 Je vírusový S-proteín čierny a vakcinačný S-proteín biely?

Takže tu máme v jednej zúženej (a zástupnej) téme S-proteín, presnejšie glykoproteín, ktorý sa však podieľa na veľmi zaujímavých procesoch takmer vo všetkých orgánoch ľudského tela, najmä v mozgu. Pre túto chvíľu aj dve experimentálne teórie. Jedna to hrotí a druhá ten hrot tlmí. Ako to vyzerá z pohľadu molekulárnej biológie a potencionálnej farmakokinetiky sa dozvieme o chvíľu, keď budú výsledky experimentu viditeľnejšie a zrejmé.

Zaujímavé je a „vedecky“ sa zistilo, že S-proteín má podiel na neurodegeneratívnych ochoreniach,  pričom sa rovnako zistilo, že napr. kurkumín jedno z nich dokáže už liečiť a tým je Parkinsonova choroba.

Tu je výber článkov, ktoré všetky pojednávajú o pomoci kurkumínom napr. pri Parkinsonovej chorobe: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=curcumin%2C+Parkinson%2C+

No ak za potencionálnou príčinou neurodegenerácie budeme predpokladať interakciu S-proteínov SARS-CoV-2 s amyloidogénnymi proteínmi, ako sa píše v tomto článku – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X2100499X?via%3Dihub&fbclid=IwAR18ee-Asg3HsjZJUUcdLoWYpCvAH5vEhJIzX49yaVAGmSIC3mNSb2srrO8, tak sa ponúka otázka: A S-proteín syntetizovaný na základe geneticky modifikovanej mRNA to nerobí??? Teda obrazne, je to rozdiel či hráte s bielymi alebo čiernymi figúrkami, keď šachovnica je rovnaká?

 Je postkovidový a postvakcinačný syndróm jedno a to isté?

Praktická medicína už niečo tuší, vedecká teória čaká na dôkazy.

Postcovidový Syndróm po COVID-19 zahrnuje nespočetné množstvo neurologických symptómov vrátane neurodegenerácie. Agregáciu proteínov v mozgu možno považovať za jeden z dôležitých dôvodov neurodegenerácie. SARS-CoV-2 Spike SI väzobná doména pre proteínový receptor (SARS-CoV-2 S1 RBD) sa viaže na heparín a proteíny viažuce heparín. Okrem toho väzba na heparín urýchľuje agregáciu patologických amyloidných proteínov prítomných v mozgu. V tomto dokumente sme ukázali, že SARS-CoV-2 S1 RBD sa viaže na množstvo proteínov viažúcich sa na heparín, ktoré sú náchylné k agregácii, vrátane Ap, a-synukleínu, tau, priónu a TDP-43 RRM. Tieto interakcie naznačujú, že heparín viažúce miesto na proteíne S1, by mohlo napomáhať väzbu amyloidných proteínov na povrch vírusu, a tak by mohlo iniciovať agregáciu týchto proteínov a nakoniec viesť k neurodegenerácii v mozgu. Výsledky nám pomôžu zabrániť budúcim výsledkom neurodegenerácie zameraním na tento proces viazania a agregácie.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X2100499X?via%3Dihub&fbclid=IwAR18ee-Asg3HsjZJUUcdLoWYpCvAH5vEhJIzX49yaVAGmSIC3mNSb2srrO8

Postvakcinačný syndróm po COVID-19 čaká na svoju presnejšiu definíciu po skončení globálneho experimentu s GMO človeka. Definícia určite príde, svedčí o tom minimálne tento:

Trombóza cerebrálneho venózneho sínusu je zriedkavá forma cievnej mozgovej príhody, ktorá sa zvyčajne vyskytuje u mladších pacientov (typicky <50 rokov), prevažne u žien a predstavuje 0,5–1% všetkých mozgových príhod. Incidencia je asi 5–16 prípadov na 1 milión ľudí ročne. 

https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-021-03572-y

A aj tento:

Očkovanie proti COVID-19 je najväčším očkovacím programom v histórii NHS. Pacienti na imunosupresívnej liečbe budú medzi prvými, ktorí budú očkovaní. Niektoré dôkazy naznačujú, že imunosupresívna liečba inhibuje humorálnu odpoveď na chrípku, pneumokokovú vakcínu a vakcínu proti hepatitíde B. Miera, do akej sa to prejaví na zhoršených reakciách na vakcíny COVID-19, je nejasná. Ďalšie dôkazy naznačujú, že pozastavenie MTX počas 2 týždňov po očkovaní môže zlepšiť odpovede. Preukázalo sa, že rituximab zhoršuje humorálne odpovede po dobu 6 mesiacov alebo dlhšie po podaní. Pred sprístupnením údajov o konkrétnej odpovedi na vakcínu COVID-19 u týchto pacientov, bude potrebné prijať rozhodnutie o pozastavení alebo prerušení imunosupresívnej liečby pri očkovaní vakcínou COVID-19. 

https://academic.oup.com/rheumatology/advance-article/doi/10.1093/rheumatology/keab223/6169010

Vedecký článok, v ktorom je zrejmé, že pri autoimunitných ochoreniach a liečených alergických reakciách nastane vojna mravcov. Či vyhrajú červení alebo čierni zas len záleží od neurovegetatívnej regulácie. Jedno je isté, liečiť autoimunitné ochorenia a vakcinovať súčasne, stojí za úvahu!

 Zelený čaj s kurkumou

Kurkuma a zelený čaj, teda kurkumín a katechín. Fytoterapeuti, výživoví poradcovia aj bylinkári, vedia viac o tom, kde a v akom množstve sa ten, ktorý z nich, nachádza. Kurkuma, zelený čaj, kakaové bôby, rôzne semienka, šupka ovocia, atď. Vzhľadom na rôznorodosť, tých 95% generovaných elektrochemických impulzov v mozgoch ich nositeľov, bude možno potrebné ešte na oficiálne vyhlásenia počkať.

Čo hovorí najmodernejšia veda:

Nedávne prepuknutie koronavírusu (SARS-CoV2) predstavuje bezprecedentnú hrozbu … V tejto súvislosti je potrebné vyvinúť vhodné intervencie. Vírusový S-proteín a príbuzný receptor hostiteľskej bunky ACE2 možno považovať za účinné a vhodné ciele pre intervencie. Z predloženej výpočtovej štúdie je zrejmé, že katechín a kurkumín nielenže vykazujú silnú väzbovú afinitu k vírusovému proteínu S a hostiteľskému receptoru ACE2, ale aj k ich komplexu. Hodnoty väzbovej afinity katechínu a kurkumínu pre proteín S, ACE2 a RBD / ACE2 komplex sú – 10,5 a – 7,9 kcal / mol; – 8,9 a – 7,8 kcal / mol; – 9,1 a – 7,6 kcal / mol. Kurkumín sa priamo viaže na doménu viažúcu receptor (RBD) vírusového proteínu S. Štúdia molekulárnej simulácie počas obdobia 100 ns ďalej dokazuje, že takáto interakcia v RBD mieste proteínu S nastáva počas 40–100 ns zo simulačnej trajektórie 100 ns. Naopak, katechín sa viaže na aminokyselinové zvyšky prítomné v blízkosti RBD miesta S- proteínu … Katechín aj kurkumín viažu rozhranie „RBD / ACE2-komplexu“ … Štúdie interakcie proteínov … potvrdzujú vyššie uvedené zistenia naznačujúce účinnosť týchto dvoch polyfenolov pri bránení tvorbe komplexu S-Proteín-ACE2.

https://www.nature.com/articles/s41598-021-81462-7

Článok nemá za cieľ vyhlásiť kurkumu a zelený čaj za liek proti „kovidu“ intubovaným pacientom na áre (i keď v boji s ním pomáhajú), ani rozdeľovať a súdiť, ale poslať „svätojánsku mušku“ na cestu, pretože cesta je život a zísť z cesty ním byť nemusí. Ak je na hrote koruny kríž, symbol Pravdy, koruna viac nebodá. Spoznať Pravdu, dosadiť ju na vrchol poznania, musí jednotlivec sám, svojím čistejším cítením, intuíciou a nikdy nekončiacim poznávaním. Otupenie hrotu S-Proteínu uľavuje (viď obrázky pod textom), no tuposť mysle spôsobuje ostrú bolesť, nielen pri „korone“.

 

Znázornenie väzby vírusového proteínu S na bunkový receptor ACE2
Interakcie (A) kurkumínu a (B) katechínu s komplexom RBD / ACE2
Interakcia S-proteínu s receptorom ACE2 v prítomnosti kurkumínu
Interakcia S-proteínu s receptorom ACE2 v prítomnosti katechínu