Čas, ako fyzikálna veličina, vyjadruje interval medzi udalosťami, alebo dobu trvania deja. Subjektívne nám ubieha rýchlejšie, keď prežívame príjemné chvíle, a naopak, vlečie sa pomaly  ak prežívame bolesť, úzkosť alebo strach. Ak strach trvá dlho, stáva sa neznesiteľný a cez hnev či agresivitu sa končí deštrukciou iných či seba samého.

Nie je minúta ako minúta

Trpezlivosť prináša nielen ruže ale aj poznanie, ktoré je dané uvedomením si zmien, vnímaných v čase a priestore, vonkajšom aj vnútornom. Tak ako mutujú mikroorganizmy a vírusy, tak mutuje (mení a vyvíja sa) aj myslenie a vedomie človeka. Vedomie ľudí, žijúcich na planéte Zem, je a bude rozhodujúci faktor priebehu nasledujúcich, dnes už nezvratných spoločenských zmien. Vedecké poznatky, ako vypozorované účinky prírodných zákonov, opäť raz prispeli k možnosti chápať viac, a tak dali možnosť zvoliť si humánnejšie rozhodnutia, v následkoch ktorých budeme žiť. Každý sám za seba.

Etické preskúmanie a následná žiadna účinnosť

Švédsky úrad pre etické preskúmanie schválil štúdiu a tak sa dozvedáme, že účinnosť „jednej“ vakcíny postupne klesala z 92% (15-30 deň) až na 47% po 4-6 mesiacoch a od 211. dňa po podaní vakcíny nebola zistená žiadna účinnosť. Účinnosť „druhej“ klesla o niečo pomalšie, pričom sa odhaduje pokles na 59% od 181. dňa.

Celkovo bola účinnosť očkovania nižšia a klesala rýchlejšie u mužov a starších jedincov. V prípade závažného ochorenia Covid-19 účinnosť klesla z 89% v 15-30 deň na 42% od 181. dňa a ďalej, pričom analýzy citlivosti ukázali významné ubúdanie medzi mužmi, staršími oslabenými jedincami a polymorbídnymi.

Prečo je potrebná III. „svetová válka dávka“

Interpretácia: Účinnosť očkovania proti symptomatickej infekcii Covid-19 postupne klesá vo všetkých podskupinách, ale v rôznych rýchlostiach podľa typu vakcíny a rýchlejšie u mužov a u starších oslabených jedincov. Zdá sa, že účinnosť proti závažným chorobám zostáva počas 9 mesiacov, aj keď nie u mužov, starších jedincov a jedincov s komorbiditami. To posilňuje odôvodnenie na základe dôkazov pre podávanie tretej posilňovacej dávky. Zdroj: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

Takže, opäť stojíme pred príležitosťou umožniť produkciu Spike proteínu našim vlastným, avšak už geneticky modifikovaným bunkám. Čerstvé informácie zo Severu sú prekvapivé a nabádajú k opatrnosti. Zima prichádza a bude dlhá.

Kto opraví DNA a kedy?

Severania zo Štokholmu píšu:

Naše zistenia odhaľujú potenciálny molekulárny mechanizmus, pomocou ktorého by Spike proteín mohol brániť adaptívnej imunite a zdôrazniť potenciálne vedľajšie účinky vakcín … https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8538446/

 a to nie je všetko, presnejšie uvádzajú, že Spike proteín, a je jedno či vírusový alebo z vakcíny, priamo inhibuje (oslabuje) schopnosť bunky opraviť si svoju poškodenú DNA, čo bunka robí preto, aby nedošlo napr. k premene na nádorovú bunku.

… spike proteíny sú rozhodujúce pre sprostredkovanie vírusového vstupu do hostiteľských buniek a sú stredobodom stratégií očkovania, ďalej sme skúmali úlohu spike proteínov pri oprave poškodenia DNA … Spike proteíny sú syntetizované na hrubom endoplazmatickom retikulume (ER) … prenášajú sa cez bunkovú membránu spolu s inými vírusovými proteínmi, aby vytvorili zrelý virión. Spike proteín obsahuje dve hlavné podjednotky, S1 a S2… V pôvodnom stave existujú spike proteíny ako neaktívne proteíny… Počas vírusovej infekcie proteázy hostiteľských buniek … aktivujú proteín S tým, že ho rozštiepia na podjednotky S1 a S2, čo je potrebné pre vírusový vstup do cieľovej bunky. Ďalej sme skúmali rôzne podjednotky spike proteínu, aby sme objasnili funkčné vlastnosti potrebné na inhibíciu opravy DNA. … Ďalej sme sa snažili zistiť, či spike proteín priamo prispieva k genomickej nestabilite inhibíciou opravy poškodenej DNA. Sledovali sme hladiny poškodenej DNA … po rôznych typoch poškodenia DNA, ako je γ-ožarovanie, liečba doxorubicínom a H2O2 … V prítomnosti spike proteínu je menej opráv. Tieto údaje spoločne ukazujú, že spike proteín priamo ovplyvňuje opravu DNA v jadre.

Takto to vyzerá, keď vedci diskutujú, teda „hovoria spolu“

Naše zistenia poskytujú dôkazy o tom, že spike proteín ovplyvňuje mechanizmy na opravu poškodenia DNA a adaptívne imunitné mechanizmy in vitro. Poukazujeme na mechanizmus, pomocou ktorého môžu hrotové (spike) proteíny narušiť adaptívnu imunitu inhibíciou opravy poškodenia DNA. Hoci neboli zverejnené žiadne dôkazy o tom, že SARS-CoV-2 môže infikovať tymocyty alebo lymfoidné bunky kostnej drene, náš test in vitro ukazuje, že spike proteín intenzívne bránil rekombinácii resp. oprave poškodenej DNA. V súlade s našimi výsledkami klinické pozorovania tiež ukazujú, že riziko závažného ochorenia alebo úmrtia s COVID-19 sa zvyšuje s vekom, najmä starší dospelí, ktorí sú najviac ohrození. Môže to byť preto, že spike proteíny SARS-CoV-2 môžu oslabiť systém opravy DNA starších ľudí a následne brániť rekombinácii a adaptívnej imunite. Na rozdiel od toho naše údaje poskytujú cenné podrobnosti o zapojení podjednotiek spike proteínu do opravy poškodenia DNA, čo naznačuje, že vakcíny na báze Spike proteínov môžu inhibovať rekombináciu v B bunkách, čo je tiež v súlade s nedávnou štúdiou, že vakcína založená na Spike proteíne vyvolala nižšie titre protilátok v porovnaní s vakcínou založenou na RBD. 

Identifikovali sme jeden z dôležitých mechanizmov potlačenia imunitných mechanizmov pri SARS-CoV-2. Naša zistenia tiež poukazujú na vedľajší účinok vakcíny založenej na Spike proteínoch. Táto práca zlepší pochopenie patogenézy COVID-19 a poskytne nové stratégie na navrhovanie účinnejších a bezpečnejších vakcín.

Rozdiel medzi predpokladom a dôkazom definuje experiment

Rozdiel medzi nevedomosťou a úmyslom je veľký. Nie vo výsledku. Mŕtvi sú tak či tak. Jedno sa volá zabitie, keď sa jedná o nedbalosť a druhé vražda, keď ide o úmysel. História pozná aj termín rituálna obeť, dar Molochovi alebo jednoduché upálenie. To, čo sa deje  dnes, sa nazýva experimentálne použitie a umožnilo ho vedomie väčšiny obyvateľov planéty Zem.

Nízke vedomie, takmer na úrovni bezvedomia, zbesilé konanie bez uváženia, túžba po šťastí, bezpečí a slobode saturovaná ampulkami a nie poznaním. A hlavne cca 35 miliárd zisku. Čím nižšie poznanie na jednej strane, tým viac zisku na druhej. Nové zistenia jednoducho hovoria o tom, čo sa dalo v normálnych hlavách aj predpokladať, a aj to mnohí predpovedali, len ich nik nepočúval. A totiž, že Spike proteín, a je jedno, či vírusoví (dodnes sa nezistilo, že by to robil napr. v kostnej dreni) alebo vytvorený na základe genetickej modifikácie (ten to v pokusoch robí) potlačí imunitu a potlačí schopnosť opravy poškodenej DNA (takéto opravy robí zdravý organizmus denne v státisícoch prípadov).

Inak pamätáte si hlavné postavy Goetheho Fausta:

  • Mefistofeles (Mefisto) – diabol, ktorý Faustovi ponúka odpovede na akékoľvek otázky, novú mladosť a radosti života výmenou za jeho dušu.
  • Faust – moderný človek, vedec, mysliteľ, ktorý na začiatku diela dospeje k záveru, že celý život študoval (stal sa majstrom vo všetkých vtedy pestovaných vedách) a napriek tomu nepoznal podstatu stvorenia.
  • Margaréta – čisté a milujúce stvorenie, avšak pre nešťastnú lásku k Faustovi má podiel na smrti matky a brata. Zabije vlastné nemanželské dieťa.

P.S.: Inak, vie si niekto predstaviť, čo to znamená, keď bunky ľudského organizmu prestanú opravovať chyby v DNA, resp. sa spomalí jej rekombinácia v imutných bunkách resp. v kostnej dreni? Čo nastane v živote akéhokoľvek človeka, ak prestanete naprávať svoje omyly a chyby, ktoré spravil?