Covid-19: Aktualizácia – “Všetko je v hlave resp. čo s “hormónom šťastia””

Vedci spravili pokus s blokátormi spätného vychytávania serotonínu (SSRI) u pacientov s príznakmi Covid-19. Selektívne blokátory spätného vychytávania serotonínu (sú to v podstate antidepresíva) zabraňujú klinickému zhoršeniu u pacientov s ochorením Covid-19 a znižujú závažnosť ochorenia.

Zdroj: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2773108

Prečo je to nielen zaujímavé, ale aj dôležité?

Z doteraz hypotetického dôvodu, že COVID19 môže mať zložku neuro-vegetatívnej (o tom ešte napíšem neskôr), v tomto prípade serotonínovej dysregulácie, ktorá prispieva k patogenéze a klinickým prejavom pri tomto ochorení (čo bolo doteraz všetko pravdepodobné, ale aj zároveň hypotetické). Serotonín okrem toho, že prenáša vzruchy medzi nervovými bunkami (patrí medzi neurotransmitery vegetetívneho nervového systému a v mozgu) zároveň spôsobuje zrážanie krvi aktiváciou krvných doštičiek.

https://www.wikiskripta.eu/w/Serotonin

Endoteliálna aktivácia (zrážanie) krvých doštičiek (trombocytov) endotelom (vnútornou výstielkou ciev) v pľúcach u ťažkej formy COVID-19 bola opakovane demonštrovaná vo viacerých štúdiách. Táto kaskáda aktivácie krvných doštičiek a endotelu je liečebným cieľom, do ktorého je potrebné zasiahnuť v závažných prípadoch, vzhľadom na ohromujúci dôkaz, že (mikro aj makro) trombóza je zodpovedná za ťažký priebeh COVID19.

Liečba tejto kaskády aktivácie krvných doštičiek / endotelu vyžaduje, aby sa zvážili 4 vzájomne súvisiace faktory – úrovne:

1. Krvné doštičky = pri závažnom priebehu COVID19 je liečebným cieľom zníženie nadmernej imunitnej a trombotickej funkcie hyperreaktívnych krvných doštičiek (intervenčný výber je nejasný – tradičná antitrombotická liečba, oproti imunomodulátorom zameraným na imunitnú reakciu aktivovaných krvných doštičiek).

2. Endotel – výstielka ciev  = Bolo dokázané, že poškodenie pľúc pri COVID19 spôsobuje vaskulitída (zápal na úrovni ciev a kapilár) v postihnutých pľúcnych oblastiach. Liečebným cieľom je zabrániť ďalšiemu poškodeniu endotelu v „zdravých“ pľúcnych oblastiach správnym algoritmom pri ventilácii

https://www.wikiskripta.eu/w/Bu%C5%88ky_c%C3%A9vn%C3%ADho_endotelu

3. Mikrotromby = lieky na báze heparínu, správne dávkované, môžu nielen začať riešiť relatívne vysoké zaťaženie pľúc mikrotrombami, ale tiež sa ukázalo, že tieto produkty na báze heparínu stabilizujú endotel a tým obmedzujú ďalšiu stimuláciu kaskády zrážania krvi pri COVID19.

4. Serotonín = z mnohých proagregačných a angiogénnych mediátorov uvoľňovaných aktivovanými krvnými doštičkami je serotonín silným mediátorom so širokou škálou účinkov na viac orgánov. Prebytok plazmatického (v krvi cirkulujúceho) serotonínu je patogénny, a preto sú plazmatické hladiny serotonínu regulované na veľmi nízkych úrovniach za normálnych podmienok aktívnym ukladaním 95% celkového obsahu serotonínu do granúl krvných doštičiek.

Preukázalo sa, že COVID19 je spojený s vysokou hladinou plazmatického serotonínu. Nadbytok sérotonínu v plazme môže mať nepríjemné a patologické prejavy, ako je hyperaktívne delírium (blúznenie) a neprimeraná hyperpnoe (dýchavičnosť).

https://www.wikiskripta.eu/w/Serotoninov%C3%BD_syndrom

Ukázalo sa, že SSRI redukuje zásobu serotonínu dostupného v krvných doštičkách, a tým znižuje biologickú dostupnosť serotonínu, ktorý by sa mohol v prípade závažnej COVID19 potenciálne patologicky uvoľniť. Okrem toho majú SSRI protizápalové vlastnosti prostredníctvom nedávno opísaného agonizmu sigma-1 receptora.

V skupine s delíriami bolo 16% prípadov delíria spôsobených netušenou toxicitou serotonínu, pričom predpovedať takúto toxicitu nie sú klasickí vinníci toxicity pre serotonín.

P.S.: Serotonín – Zdroj: https://psychologiastastia.sk/3-serotonin/

Serotonín je podporovač sebavedomia. Podporuje túžbu po obdive a uznaní. Prežívame šťastie zo sociálneho úspechu. Serotonín posilňuje snahu získavať pozíciu v skupine. A keď sa nám niečo spoločensky oceňované podarí, tak nás zaplaví blaženosť vďaka serotonínu. Táto blaženosť je hrdosť.

Serotonín má aj iné funkcie – pomáha nervom v črevách, aby črevné svaly dali črevo do pohybu. 95% serotonínu tvorí naše telo v črevných bunkách. A tak sa črevá podieľajú slušným dielom na tom, že sme schopní prežívať šťastie takéhoto druhu. Naše črevo je sociálne.

Črevo má na serotonín rovnaké receptory ako mozog! Črevo a mozog sú si v mnohom podobnejšie ako by sme si mysleli. Serotonín je zodpovedný aj za pocit sýtosti. Serotonín majú všetky živé tvory, dokonca aj tie jednobunkové.

Serotonín sa zvykne označovať ako “hormón šťastia”, ale nie je to hormón je to neurotransmiter. Jeho vyplavenie nám spôsobuje dobrú náladu a jeho nedostatok môže viesť k depresii. Dobrú náladu máme, lebo prežívame pocit vlastnej dôležitosti v skupine, keď však prežívame skôr svoju ničotnosť a bezvýznamnosť, sme depresívni.

Serotonín cítime tak, že máme povznesenú náladu. Doslova. Cítime sa povznesení nad ostatných – to vtedy, keď sa nám podarí dosiahnuť o stupienok vyššie, keď sme urobili niečo, za čo nás ostatní pozdvihujú, chvália, oceňujú a náš status stúpa. Hrdosť, pýcha, sebavedomie, výhra, nadradenosť – sú stavy a emócie, ktoré spúšťa serotonín. https://psychologiastastia.sk/3-serotonin/

P.S.2.: všetky doterajšie opatrenia podnecujú serotonínovú dysreguláciu, ktorá je, zdá sa, bližšie k etiológii a klinickým prejavom ochorenia a samotný vírus funguje ako spúšťač niečoho, čo tu už bolo a čo súvisí s tým, čo nazývame šťastím