Homeopatia, akupunktúra, reflexná terapia, Su Jok, Aura Soma, sú alternatívne (iné) spôsoby pomoci, ktoré používajú techniky a liečebné princípy známe vyspelým civilizáciám už v minulosti.V súčasnosti sa nimi lieči väčšina ľudí, žijúcich na tejto planéte.

Ich podstata je potvrdená mnohými závermi a dôkazmi v oblasti vedy, obzvlášť kvantovej fyziky. Predmetom záujmu týchto metód sú systémy a informácie z oblasti elektromagnetických, ultrazvukových a svetelných polí, ktoré sú vlastné prírode a ľudskému organizmu.

Odbory alternatívnej medicíny kladú dôraz na znovunastolenie rovnováhy ľudského organizmu.Pomáhajú posilňovať vlastné obranné a regulačné mechanizmy organizmu, namiesto boja proti prejavu ochorenia, teda proti následku.Vidia pacienta ako dynamický celok.

Dnešný človek – pacient viac než po čokoľvek inom, túži po tom, aby sa mu vrátilo stratené zdravie. Alternatívna liečba môže chorému v úsilí o znovanájdenie rovnováhy efektívne pomôcť.Celostná resp. holistická medicína vníma človeka ako jednotný celok a holistické vnímanie sprevádza človeka počas jeho vývoja tak, ako sa vyvíjala životná filozofia ľudstva.

Prvou a najdôležitejšou úlohou profesionála, ktorý sa rozhodol venovať štúdiu a praktikovaniu skutočnej vedy o liečení, je predovšetkým pomôcť znovu nastoliť zdravie u chorého jedinca. Podporiť vlastné regulačné mechanizmy organizmu do tej miery, aby dokázali nastoliť rovnováhu v organizme.

Taký človek si najskôr musí položiť nasledujúce otázky:

  •     Čo je ľudská bytosť?
  •     Ako ľudská bytosť funguje v kontexte svojho okolia / univerza?
  •     Aké zákony a princípy riadia fungovanie ako u chorého tak u zdravého človeka?
  •     Čo je cieľom ľudského života?

Odpovede na túto otázku môžu byť rôzne – napr.: ľudia svoje podvedomé životné ciele premietajú do túžob. Chcú peniaze, moc, slávu, uplatniť sa v práci, rodinu alebo vlasť, partnera, stav bez utrpenia alebo voľnosť bez napätia.

Keď však budeme o týchto prianiach premýšľať hlbšie, dôjdeme k odpovedi, že každý prostredníctvom nich hľadá vnútorný stav bytia, ktorým je „šťastie“ – radosť, ktorá nie je ničím podmienená a je trvalá.

Šťastie, ktoré bude závisieť len veľmi málo na vonkajších okolnostiach a bude trvať navzdory neustálym zmenám.

Pokiaľ človek prežíva obmedzenie životnej pohody či už na fyzickej, mentálnej alebo citovej úrovni, prekáža to tomu, aby sa mohol tento stav vnútorného šťastia prejaviť.

Nadobudnutie zdravia je nevyhnutným predpokladom toho, aby človek mohol dosiahnuť svoj cieľ : radosť, sebaúctu-sebauvedomenie a tvorivosť bez podmienok, čo môže ďalej jedincovi pomôcť k dosiahnutiu tých najvyšších stavov vývoja.
Tým je ľudský duch tesne prepojený s fyzickým organizmom v jeden integrovaný celok.

V slobodnej spoločnosti sa už nedajú zatvárať oči pred existenciou paralelných, alternatívnych metód liečby. Ich predmetom je ten istý pacient, ktorého pozná i univerzitná medicína, naplňujúca liečebné postupy bežných ambulancií a nemocníc.

Metódy, ktoré pracujú s pojmami ako nozóda, pamäť vody alebo duševný stav sú, striktným odchovancom klasických univerzít cudzie. Na vážnosti alternatívnej medicíne však nepridá ani to, že aj samotní praktikanti alternatívnych metód niekedy pôsobia veľmi jednostranne.

Preto alternatívne metódy často bez mihnutia oka hádžeme do jedného vreca a spochybníme skôr, ako ich podrobnejšie a najmä vecne preskúmame.

Pričom sa zväčša oveľa viac opierajú o prírodné a fyzikálne zákonitosti ako prevažne empirické štúdie „alopatov“.