Tak sa raz stretlo klamlivé s nevedomým a každé manipulovalo, čo sa len dalo. Trieskali si po hlavách „Hoax palicami“. Z nekalých úmyslov a hlavne nezmyslov obviňovalo jedno druhé manipulatívne zakrývajúc pravý dôvod svojich excesov.

„Hoax ADE“ rozčeril už dávno rozčerené vody a bežný otupený konzument informácii ani nepookrial, ani sa nič podstatné nedozvedel. Ale opäť zneistel a veriť síce už dávno nevie čomu má, no teraz ani nevie, či vôbec má prinajmenšom potuchy o tom, o čo ide.

ADE – najznámejšia bola Zika

To aktuálne pertraktované ADE znamená: Antibody dependent enhancement – Protilátkami zosilnená infekcia. Už generácia našich detí o tom píše bakalárky a dobré bakalárky. Citát zo  „Zika – nová globálna hrozba?“ od p.Štefánika:

Protilátkami zosilnená infekcia (ADE)  –

Imunitná reakcia založená na protilátkach prebieha nasledovne: protilátky obalia patogén čím dochádza k jeho neutralizácii a následne môže byť zneškodnený makrofágmi alebo inými fagocitujúcimi bunkami avšak v prípade ADE neprebieha tento dej správne (Obr. č. 15). Ide o vzácnu reakciu imunitného systému na patogén, ktorému bol organizmus vystavený v minulosti, namiesto neutralizácie patogénu protilátkami dochádza k opsonizácii protilátkami. Neutralizácia je kompletné obklopenie patogénu protilátkami a tým dochádza k jeho inaktivácii, v prípade opsonizácie dochádza len k čiastočnému obklopeniu patogénu protilátkami a z toho vyplýva neschopnosť protilátok neutralizovať patogén. Patogén je následne pohltený makrofágmi, avšak vďaka neúplnej neutralizácii dochádza v makrofágu k zmnoženiu patogénu. V prípade ADE protilátky uľahčujú vniknutie patogénu do bunky a nová infekcia prebieha so závažnejšími symptómami ako v prípade, keď by organizmus nemal už vytvorené protilátky voči danému typu patogénu. Rozoznávanie protilátok je závislé na Fc receptoroch, ktoré na svojom povrchu exprimujú, napríklad makrofágy a astrocyty. Interakcia medzi Fc receptorom a protilátkou je kľúčová k vzniku ADE. Všeobecne sa dá jav ADE zhrnúť nasledovne:  U buniek, exprimujúcich Fc receptor, môže dôjsť k nákaze následkom javu ADE (Taylor a spol. 2015). 

https://is.muni.cz/th/vn3vy/Finalna_verzia_bakalarskej_prace_do_ISU.pdf

ADE, teda „Protilátkami zosilnená infekcia“, je všeobecný a dokázaný jav a nie je viazaný na konkrétny, jediný vírus. V bakalárke „Zika – nová globálna hrozba?“ sa síce píše o Zike a DENV (dengue vírus), ale veda pozná ADE aj pri koronavíruse. V článku „Antibody-dependent enhancement of coronavirus – Protilátkami zosilnená infekcia koronavírusu“ o tom píšu erudovaní vedci a majú aj predpoklad pre dnešnú situáciu. Zhrnuli ju do tejto tabuľky:

 

Unsure znamená neistý

ADE, teda „Protilátkami zosilnená infekcia“, sa vyskytla pri  SARS-CoV aj pri MERS. Oba spôsobili koronavírusy. A dnešná „korona“? Dnes to samozrejme ešte nevieme. Sme v štádiu experimentu, a preto to ani vedieť nemôžeme. Budeme to vedieť potom, keď sa preventívne zachraňovaní, ale predsa len v kategórii „pokusní“ jedinci, ktorí majú protilátky, stretnú opäť, pravdepodobne na jeseň, s jemnou alebo zásadnejšou mutáciou vírusu. Nazvanou väčšinou podľa zemepisného názvu prvého (väčšinou mŕtveho) stretnuvšieho sa.

Journal of Virology Americkej asociácie pre mikrobiológiu zverejnil ešte 11. decembra 2019 (Teda ešte pred globálnym experimentom. Znie príliš hoaxovo? Tak inak! Teda ešte pred veľmi „zodpovedným a nezištným“ použitím experimentálnej génovej terapie na masívnu produkciu protilátok geneticky modifikovaným organizmom) zaujímavý článok o molekulárnom mechanizme protilátkami zosilnenej infekcie pri koronavíruse. Článok vyšiel v renomovanom časopise ešte pred globálnou epidémiou. Citát:

DÔLEŽITÉ: U mnohých vírusov sa pozorovalo protilátkami podmienené zosilnenie infekcie (ADE). Ukázalo sa, že protilátky sa zameriavajú na jeden sérotyp vírusov, ale iba subneutralizujú iný, čo vedie k ADE (protilátkami zosilnenú infekciu) týchto vírusov. Tu identifikujeme nový mechanizmus pre ADE: neutralizačná protilátka sa viaže na povrchový S-proteín koronavírusov, … spúšťa konformačnú zmenu hrotu a sprostredkúva vstup vírusu do buniek … Táto štúdia odhaľuje zložité úlohy protilátok pri vstupe vírusu a môže byť vodítkom pre budúci dizajn vakcín a liekovú terapiu založenú na protilátkach.

ADE sa pozorovala a rozsiahlo študovala u flavivírusov, najmä vírusu dengue. Pozorovala sa aj u vírusov HIV a ebola … ADE môže viesť k zhoršeniu symptómov pri sekundárnych vírusových infekciách, čo spôsobuje veľké obavy v epidemiológii. ADE je tiež hlavným problémom tvorby vakcín a liekovej terapie založenej na protilátkach, pretože protilátky vytvorené alebo použité v týchto postupoch môžu viesť k ADE. ADE sa pozoroval u koronavírusov po celé desaťročia, ale molekulárne mechanizmy nie sú známe…

Naše objavy nielenže odhalili nový molekulárny mechanizmus pre ADE koronavírusov, ale poskytujú aj všeobecné pokyny pre návrh vakcín a antivírusovú liečbu založenú na protilátkach. Ako sme tu ukázali, špecifické neutralizujúce monoklonálne protilátky môžu sprostredkovať zosilnenú infekciu vírusov napodobňovaním funkcií vírusových receptorov. Neutralizujúce monoklonálne protilátky zamerané na iné časti vírusových hrotov (S-proteínov) sú menej pravdepodobné, v sprostredkovaní ADE, ak nespustia konformačné zmeny hrotov (S-proteínov). (pozn.: no a tieto konformačné zmeny budú alebo nebudú, pravdepodobne na jeseň potvrdené alebo nepotvrdené)

https://jvi.asm.org/content/94/5/e02015-19?fbclid=IwAR3H2siOcGukXKQKMof4ZnqnmBAMr4n3yfzmN-VoZHJheiNTzm8d80prJpk 

ERD je viac ako ADE

Nie je však zosilnenie ako zosilnenie. ADE (protilátkami zosilnená infekcia) je len súčasťou ERD, teda „enhanced respiratory disease – zosilneného respiračného ochorenia“. Sem patrí reakcia cytokínovej kaskády (tzv. Cytokínová búrka) a bunkami sprostredkovaná imunopatológia. (o tom však niekedy inokedy) 

Na margo Hoaxov je najlepšia odpoveď v Nature, renomovanom zdroji, kde článok, Protilátkami zosilnená infekcia a SARS-CoV-2 vakcíny a terapia, končí záverom, ktorý najlepšie vystihuje súčasné poznatky. V podstate, nič nie je isté a nevieme, ani čo sa stane pri opätovnom kontakte s vírusom a jeho mutáciami na jeseň.

ADE sa pozoroval pri SARS, MERS a iných infekciách ľudskými respiračnými vírusmi, vrátane RSV (Respiračný syncyciálny vírus) a osýpok, čo naznačuje skutočné riziko ADE pre vakcíny SARS-CoV-2 a intervencie založené na protilátkach… Dôležité je, že sa nepreukázalo, že SARS-CoV-2 produktívne infikuje makrofágy. Dostupné údaje teda naznačujú, že najpravdepodobnejším mechanizmom ADE relevantným pre patológiu COVID-19, je tvorba imunitných komplexov protilátka-antigén, ktorá vedie k nadmernej aktivácii imunitnej kaskády v pľúcnom tkanive… https://www.nature.com/articles/s41564-020-00789-5

Protilátky pod kontrolou

Spoločný menovateľ pre očkovaných aj neočkovaných sú protilátky. Tie buď organizmus má alebo nemá pod kontrolou svojho vlastného riadiaceho mechanizmu a tým je – Neurovegetatívna regulácia. Ako tú ovplyvní génová terapia tiež nevieme. Experimentálne sme zasiahli nebývalým spôsobom. Výsledky prebiehajúceho experimentu ešte len očakávame. Ako zareaguje neurovegetatívna regulácia a následne imunitný systém, bude individuálne. Tak ako aj zodpovednosť je a bude individuálna za všetky rozhodnutia, ktoré človek urobí. Už teraz vieme, že kolektívnu imunitu dnes aplikovanými vakcínami nie je možné dosiahnuť, tak ako ani kolektívnu zodpovednosť história nepotvrdila. Všetko stálo a stojí na jednotlivcovi a jeho vzťahu k životu ako takému.

Záver si požičiam

Z Human Vaccines & Immunotherapeutics

Záver: V súčasnosti nie sú jasné súvislosti ochorenia vírusom SARS-CoV-2, počnúc sprostredkujúcim hostiteľom až po preventívne opatrenia. Úloha ADE v SARS-CoV-2 nie je teda jasná, ale skoršie správy o iných koronavírusoch varujú pred komplikáciami spojenými s ADE. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645515.2020.1796425